موضوعات = ژئوتکنیک
تعداد مقالات: 20

1 مطالعه اثر زئولیت بر مقاومت تک محوری خاک رس ماسه‌دار
علی محمد رجبی؛ شیما بخشی اردکانی*؛ زهرا همراهی
مشاهده مقاله

2 تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی نیم بیضی تحت امواج مهاجم SH
مهدی طهماسبی*
مشاهده مقاله

3 بررسی اثر افزودن همزمان الیاف سپیولیت و گرافیت بر پارامتر مقاومت فشاری خاک ماسه رسی
علی محمد رجبی؛ مژگان ساده*
مشاهده مقاله

4 تحلیل سه‌بعدی اجزاء محدود رفتار دیواره گود پایدارسازی شده به روش مهارسازی خاک با استفاده از نرم افزار ABAQUS
مصطفی محسن زاده*؛ سهیل قره
مشاهده مقاله

5 بررسی اثر متاکائولن بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس‌ماسه‌دار
علی محمد رجبی؛ زهرا همراهی؛ شیما بخشی اردکانی*
مشاهده مقاله

6 بررسی اثر پودر تایر در حدود اتربرگ خاکهای رسی
احسان گودرزی*؛ اسماعیل افلاکی؛ داود اکبری مهر؛ پویا صفری
مشاهده مقاله

7 تحلیل عددی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای بلوکی با استفاده از دو مدل رفتاری خاکریز با شبیه‌سازی روند مراحل ساخت
مهدی عسکری*؛ حمیدرضا رازقی
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر زهکش های شنی در افزایش ظرفیت باربری خاک های ریزدانه نرم
محمدرضا ملک پور*؛ جمشید نسیانی
مشاهده مقاله

9 تاثیر زلزله های حوزه ی دور و نزدیک بر روی تونل های با مقاطع هندسی مختلف (مطالعه موردی تونل شیبلی)
بهزاد صادقی سعید آباد*
مشاهده مقاله

10 کاربرد سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) در تحلیل دیواره ی نگهبان
محمد هادی هاتفی*؛ مهدی ویس کرمی
مشاهده مقاله

11 بررسی آزمایشگاهی تأثیر وزن مخصوص و تخلخل سنگ های آهکی بر روی تغییرات مقاومت کششی
مرتضی راشدی*
مشاهده مقاله

12 بررسی تأثیر رطوبت، دست‌خوردگی و سربار بر روی پارامترهای مقاومت برشی
محسن فضلوی*؛ فائزه مقیمی
مشاهده مقاله

13 بررسی آزمایشگاهی تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک‌های آلوده به فلز سنگین کروم
فرهاد قادری*؛ محمد حسین بختیاری
مشاهده مقاله

14 مقایسه بیولوژیکی نمونه های خاک های ماسه ایی و نمونه های بهسازی شده
رامین مهدوی*؛ رسول اجل لوئیان
مشاهده مقاله

15 مدل سازی یک‌بعدی پاسخ لرزه‌ای دره های رسوبی- مطالعه موردی
دکتر علی الهی*؛ مریم رحیمی
مشاهده مقاله

16 بررسی عددی ساخت شمع های نگهبان درکاهش نشست سطحی ناشی از حفاری تونل
علی عبدالحسین زاده؛ توحید اخلاقی*؛ هوشنگ کاتبی
مشاهده مقاله

17 ظرفیت باربری پی‌های سطحی محصور شده تحت اثر بار محوری فشاری در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی
مهرداد نوذری جویباری*؛ مبین افضلی راد
مشاهده مقاله

18 بررسی تاثیر مشخصات ابعادی ستون سنگی بر ظرفیت باربری و زمان تحکیم
محمدرضا محتشم*؛ مهدی خداپرست
مشاهده مقاله

19 بررسی تاثیر تغییر درطول زهکشها بر تراوش درسدهای خاکی
امین امیری*
مشاهده مقاله

20 ارزیابی فشارمنفذی در سد قلعه چای تحت تاثیر تغییر درطول زهکشها
امین امیری*
مشاهده مقاله