موضوعات = سازه های هیدرولیکی و دریایی
تعداد مقالات: 11

1 Analytical Study on the Sedimentation at the Entrance of Breakwaters in Caspian Sea (Case Study: Astara Port)
مجید صافحیان*؛ شاپور طاحونی؛ مریم نیکخواه
مشاهده مقاله

2 کاربرد روش‌های مختلف بهره‌برداری بهینه از سرریزهای دریچه‌دار در هنگام وقوع سیلاب
جلال صادقیان*؛ مهدی خسروی راد
مشاهده مقاله

3 بررسی رفتار سازه ای اشکال هندسی مختلف پایه پل تحت بار محوری
سپیده اسماعیلی*؛ مرتضی نقی پور؛ صالح ابراهیم زاده سپاسگذار
مشاهده مقاله

4 بررسی اثر بار محوری با خروج از مرکزیت در مقاطع مرکب پایه پل
سپیده اسماعیلی*؛ مرتضی نقی پور؛ سعید فلاحیان
مشاهده مقاله

5 بررسی عددی پایداری موج شکن های قائم تحت اثر امواج منفرد با ارتفاع زیاد
سعید احمدوند*؛ میثم فاضلی؛ حسن احمدی
مشاهده مقاله

6 بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در کاهش پاسخ های لرزه ای سد بتنی وزنی کوثر با استفاده از روش اجزاء محدود
ابراهیم قلی پور*؛ محمد رضا شکاری
مشاهده مقاله

7 بررسی تاثیر عرض پی در پاسخ های لرزه ای سد های بتنی وزنی با استفاده از روش اجزاء محدود با مطالعه موردی سد کوثر
ابراهیم قلی پور*؛ محمد رضا شکاری
مشاهده مقاله

8 شبیه سازی عددی ضریب آبگذرانی سرریز لبه تیز مستطیلی دراثر جریان آب و هوا
حمیدرضا شاکری*؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مشاهده مقاله

9 فرسایش جانبی در خاکریزهای شسته شونده (فیوزپلاگ)
حسین میرزایی؛ جلال صادقیان*
مشاهده مقاله

10 امکان سنجی احداث توربین بادی فراساحل با سازه نگهبان جکت در منطقه خلیج فارس با استفاده از نرم افزار مهندسی SACS
علیرضا طهماسبی فرد*؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی
مشاهده مقاله

11 اثر شکل و نوع هسته سد خاکی بر پایداری شیب بالادست در حالت تخلیه سریع (مطالعه موردی: سد ماشکید علیا)
حسین سلیمانی*؛ مهدی اژدری مقدم
مشاهده مقاله