موضوعات = مهندسی و مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 13

1 بررسی‌‌‌‌ توزیع فشار درجریان‌های‌ شعاعی‌ با سطح آزاد در محیط‌های متخلخل‌درشت دانه به روش آزمایشگاهی و عددی
جلال صادقیان*
مشاهده مقاله

2 تحلیل حساسیت شماره منحنی (CN) واحدهای هیدرولوژیک بر اساس واکنش سیل واحد
یاشار استوار کشکولی*
مشاهده مقاله

3 پیش بینی تراز سطح آب مخزن سد با استفاده از مدل های هوش مصنوعی: مطالعه موردی، سد امیرکبیر کرج
محمد مهدی ملکپور شهرکی*؛ محمود محمدرضاپور طبری
مشاهده مقاله

4 شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبخیز قره‌سو استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکیHEC-GeoHMS و HEC-HMS
الهه مرادیانی*؛ علی اکبر اختری؛ آرش آذری
مشاهده مقاله

5 ارزیابی امکان احیاء مخزن سد آرباتان هریس با اجرای پتوی رسی
میرمحسن موسوی*؛ محمدرضا ملک پور
مشاهده مقاله

6 تاثیر بادشکن درختی اکالیپتوس بر تغییر سرعت باد، دما و رطوبت
راضیه جان محمدی*؛ محمودرضا ملایی نیا
مشاهده مقاله

7 تاثیر بادشکن درختی گز درتغییر سرعت باد، دما و رطوبت
راضیه جان محمدی*؛ محمودرضا ملایی نیا
مشاهده مقاله

8 Comparison of three intelligent techniques for Runoff simulation
مهسا حسنپور کاشانی*
مشاهده مقاله

9 بهینه‌سازی عددی بافل بندی راکتور بافلدار بی‌هوازی به‌منظور ارتقاء راندمان
یاشار سلیمی*
مشاهده مقاله

10 پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از روش پیش‌بینی خوشه ای جریان (مطالعه ی موردی در حوضه‌ی کرج)
محمدرضا اشرفی گل*؛ علیرضا برهانی داریان؛ داود وکیل زاده
مشاهده مقاله

11 بهینه‌سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از سیاست جیره‌بندی و رویکرد فازی
محمد مهدی سبک دست نودهی*؛ علیرضا برهانی داریان؛ فرزانه کرمی؛ آرش آذرانفر
مشاهده مقاله

12 مقایسه الگوریتم‏های فراکاووشی در آموزش شبکه عصبی
محمدرضا مزارعی بهبهانی*؛ فرزانه کرمی؛ علیرضا برهانی داریان
مشاهده مقاله

13 تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در استان خوزستان
اعظم کاشانی*؛ آرش ادیب
مشاهده مقاله