کمیته علمی
سید محمد سیدپور
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
غلامرضا شیرازیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/shirazian/
پست الکترونیکی: reza [at] shirazian.org
 
 
 
 
جواد واثقی امیری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
پست الکترونیکی: vaseghi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
غلامرضا عبداله زاده درزی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: nit.ac.ir/?sp=370479
پست الکترونیکی: abdollahzadeh [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
مهدی دهستانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
 
 
 
 
امیر مدرس
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 33533781
 
 
 
 
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 (0) 11 32331707
 
 
 
 
امین قلی زاد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار گروه مهندسی عمران 
دانشگاه محقق اردبیلی
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amin_Gholizad2
پست الکترونیکی: gholizad [at] uma.ac.ir
 
 
 
 
سعید قلی زاده قلعه عزیز
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
وب سایت: asatid.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
پست الکترونیکی: s.gholizadeh [at] urmia.ac.ir
 
 
 
 
نصرت اله فلاح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/fallah/?lg=0 civil.nit.ac.ir/ms/fallah/home.aspx
پست الکترونیکی: fallah [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
رضا آقایاری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~reza.agh
پست الکترونیکی: reza_agh [at] razi.ac.ir
 
 
 
 
محمدتقی کاظمی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/kazemi
پست الکترونیکی: kazemi [at] sharif.edu
 
 
 
 
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال 
معاونت پژوهشی دانشگاه شمال آمل
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
امید تى تى دژ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل) 
دکترای مهندسی عمران (حمل و نقل) از انگلستان
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh/
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
تلفن: +98 (0) 11 44203756
 
 
 
 
غلامعلی بهزادی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال و دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
وب سایت: www.shomal.ac.ir/behzadi/
پست الکترونیکی: ga.behzadi [at] yahoo.com
 
 
 
 
سعید فلاحیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
 
 
 
 
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
 
 
 
 
بنیامین محبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وب سایت: www.researchgate.net/profile/benyamin_mohebi2
پست الکترونیکی: mohebi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 33901118
 
 
 
 
سید روح الله حسینی واعظ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: hoseinivaez.com/
پست الکترونیکی: hoseinivaez [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
رمضانعلی ایزدی فرد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=35&lang=0
پست الکترونیکی: izadifard [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 37811-0281
 
 
 
 
محسن فضلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 283390115
 
 
 
 
ایمان منصوری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی بیرجند
وب سایت: www.researchgate.net/profile/iman_mansouri
پست الکترونیکی: mansouri [at] birjandut.ac.ir
 
 
 
 
علی محمد رجبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amrajabi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
فرزانه حامدی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا رضائیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 
عضو هیئت موسس انجمن سازه های فولادی ایران، دبیر انجمن سازه های فولادی ایران، بازرس انجمن مهندسی پل ایران
وب سایت: kiau.ac.ir/~alireza.rezaeian
پست الکترونیکی: alireza.rezaeian [at] kiau.ac.ir
 
 
 
 
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار،دانشکدی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهدی روانشادنیا
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
وب سایت: www.ravanshadnia.com/
پست الکترونیکی: ravanshadnia [at] gmail.com
 
 
 
 
حسن دیواندری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر، 
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
تلفن: 09391766940
 
 
 
 
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا سرکار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
 
 
 
 
علی همتی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
وب سایت: shora.semnan.ir/HomePage.aspx?TabID=6212&Site=shora.semnan&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: ali.hemmati [at] semnaniau.ac.ir
 
 
 
 
غلامرضا زمانى اهرى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران,دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=308&ln=en
پست الکترونیکی: g.zamani [at] urmia.ac.ir
 
 
 
 
طاهر رجایی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir; taher_rajaee [at] yahoo.com
 
 
 
 
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان دهقانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23837/
پست الکترونیکی: dehghani [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
جواد مهجوریان نماری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
MBA - DBA ,مدیریت صنعتی مازندران
پست الکترونیکی: javad_mahjoorian1001 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مصطفی زمانیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=380236
پست الکترونیکی: m_zamanian [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
مهدی صدیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/112153/112182/95382/
پست الکترونیکی: sedighi [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان جباری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23978/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
پست الکترونیکی: e.jabbari [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
فواد کیلانه ئی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=269&lang=0
پست الکترونیکی: kilanehei [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
ایرج محمد فام
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
وب سایت: ceoh.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=123&pageid=17593
پست الکترونیکی: mohammadfam [at] umsha.ac.ir
 
 
 
 
سعید گیوه چى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/givehchi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
عزیزالله اردشیر بهرستاقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علوم و فنون بابل 
دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Azizollah_Ardeshir-Behrestaghi
پست الکترونیکی: ardeshir [at] ustmb.ac.ir
 
 
 
 
محمد رضا حبیبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گروه ژئوتکنیک
وب سایت: tch.iauksh.ac.ir/mrezahabibi
پست الکترونیکی: mreza_habibi [at] yahoo.com
 
 
 
 
محسن عقابی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتر مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه دانشگاه یو تی ام مالزی 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mohsen_Oghabi
پست الکترونیکی: mohsenoghabi [at] gmail.com
 
 
 
 
مھرزاد تحملی رودسری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری تخصصی عمران مھندسی زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=WgWMUAgAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: mtrfkh [at] yahoo.com
 
 
 
 
علیرضا میرزا گل تبار روشن
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار 
دکترای مهندسی عمران(سازه) 
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
پست الکترونیکی: ar-goltabar [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 111 3231707
 
 
 
 
ابوالفضل اسلامی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
وب سایت: civil.aut.ac.ir/Default,en-US,Civil,Content,SubSiteItem,ID,96.aspx
پست الکترونیکی: afeslami [at] yahoo.com
تلفن: 021 64543057
 
 
 
 
محمود رضا کی منش
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه پیام نور 
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mahmoudreza_Keymanesh
پست الکترونیکی: mrkeymanesh [at] pnu.ac.ir
 
 
 
 
علی نصراله تبار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور 
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
پست الکترونیکی: alinasrahangar [at] gmail.com
 
 
 
 
سید صابر ناصرعلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/sanaseralavi
پست الکترونیکی: ssna60 [at] yahoo.com
تلفن: 0098۹۳۵۶۶۶۵۴۳۰
 
 
 
 
نوید ندیمى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/nnadimi
پست الکترونیکی: navidnadimi [at] uk.ac.ir
 
 
 
 
مهدی بی طرفان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی عمران- سازه 
دبیر انجمن پدافند غیرعامل ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mahdi_Bitarafan
پست الکترونیکی: mehbita [at] gmail.com
 
 
 
 
امیر علی آبادیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شمال 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/A_Aliabadian
پست الکترونیکی: a.aliabadian [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
امیر ساعد داریان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
پسا دکتری عمران- زلزله – دانشگاه خواجه نصیر طوسی 
پژوهشگر برتر جهان در مسابقات جهانی اختراعات آلمان 
2015 
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amir_Daryan
پست الکترونیکی: amir_saedi_d [at] yahoo.com
 
 
 
 
کامران سپانلو
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار پژوهشگاه انرژی هسته ای ایران، گروه (HSE) 
رئیس دبیرخانه - HSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile /Kamran_Sepanloo
پست الکترونیکی: ksepanloo [at] yahoo.com
 
 
 
 
سیدجواد هاشمی فشارکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع) 
مشاور عالی سازمان پدافند غیر عامل کشور 
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Sayed_Hashemi-Fesharaki
پست الکترونیکی: a [at] a.com