فهرست کشور های شرکت کننده در کنفرانس:

Japan       Italy     India

Croatia       Malaysia     New Zealand    

China      South Korea